Strona główna
Pliki do pobrania
bip


siedziba

Nagłówek przetargi

09.07.2019r.

OGŁOSZENIE DRUGIEGO PRZETARGU NA BUDOWĘ.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”


Pełna oferta oraz druki do pobrania

1. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

2. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonym PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


05.08.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie o wyniku przetagru


Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu o zamówieniu publicznym dot. zadania PN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"
17.06.2019r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. ul. Wolności 57 58 – 260 Bielawa ogłasza przetarg nieograniczony na robotę budowlaną „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie”Pełna oferta oraz druki do pobrania
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Informacja o otwarciu ofert złożonych w przetargu nieograniczonymPN.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Bielawie"


09.04.2019r.

Zaproszenie ofertowe "Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o.o. w 2019 roku"


Prezes Zarządu Spółki jako Kierownik zamawiającego z siedzibą w Bielawie przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro do złożenia oferty cenowej dotyczącej: „Utrzymanie zieleni oraz czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o. w 2019 roku” Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości na terenach będących własnością TBS Bielawa Sp. z o. o.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytanie ofertowe
Informacja o otwarciu ofert
Dokumenty do pobrania